خدمات پذیرایی

انواع خدمات پذیرائی

خدمات پذیرائی نرمال

سرمیهماندار یک نفر

میهماندار به ازاء هر 20 میهمان یک نفر

قیمت به ازاء هر میهمان 200/000 ریال (برای تعداد کمتر از 100 میهمان مشمول 100%افزایش قیمت میگردد)

خدمات پذیرائی وی آی پی

سرمیهماندار یک نفر

میهماندار به ازاء هر 10 میهمان یک نفر

میهماندار ویژه خوش آمدگویی یک نفر

میهماندار مخصوص رختکن یک نفر

قیمت به ازاء هر میهمان 400/000 ریال (برای تعداد کمتر از 100میهمان مشمول 100%افزایش قیمت میگردد)

خدمات پذیرائی لاکچری

سرمیهماندار دو نفر

میهماندار به ازاء هر میز میهمان یک نفر

میهماندار ویژه خوش آمدگویی دو نفر

میهماندار مخصوص رختکن دو نفر

میهماندار مخصوص نگهداری کودک دو نفر

قیمت به ازاء هر میهمان 800/000 ریال (برای تعداد کمتر از 100میهمان مشمول 100% افزایش قیمت میگردد)

انواع سرویس دهنده

سرمیهماندار..................4/500/000 ریال

میهماندار................2/000/000 ریال

میهماندار مخصوص خوش آمد گویی............2/500/000 ریال

میهماندار مخصوص رختکن..............2/500/000 ریال

میهماندار نگهداری کودک..............4/500/000 ریال

گریمور طراحی صورت کودک............20/000/000 ریال

میهماندار بین المللی.............5/000/000 ریال